Català
  • Spanish

Politica de privadesa

Política de Privadesa

Inversions Roncary, S.L. és l'entitat i titular del website www.edificibernabe.com (d'ara endavant el “Website”), amb domicili social en Entença 332, 3º 2º, 08034 Barcelona i amb C.I.F. nombre i que està destinada a la venda de mobles i accessoris d'any.

Inversions Roncary, S.L. li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l'Usuari en el Website i, en compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d'aplicació, li informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitats a Inversions Roncary, S.L.. seran tractats per aquesta d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporats en el fitxer USUARI DE LA PAGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat d'Inversions Roncary, S.L., el qual ha estat degudament registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recaptades amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l'empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s'han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l'accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d'acord amb l'establert en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

d) Inversions Roncary, S.L. es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés.

i) Inversions Roncary, S.L. no emprarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents als referits en l'apartat b) del present document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L'Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb l'establert en la present Política de Privadesa.

g) L'Usuari pot, a tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a Inversions Roncary, S.L. una carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d'acompanyar-se fotocòpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L'Usuari autoritza al tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per a això premi el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.
Català