Català
  • Spanish


Avís Legal

Aquesta nota legal conté les condicions que regulen l'ús i accés al lloc web https://edificibernabe.com i les responsabilitats derivades de la seva utilització, en compliment a les obligacions disposades en l'article 10 Llei 34/2002 11 de juliol de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d'ús del lloc web. Posem en el seu coneixement que el lloc web www.edificibernabe.com (el “Lloc web”) és operat per "Dimension Estudios", amb domicili social en Avd. de Torres 20, Mancha Real (Jaén), C.I.F. 52878127T i telèfon 953 350 016.
Pot obtenir més informació remetent un correu a la següent adreça de correu electrònic: info@edificibernabe.com El present document conté l'avís legal i les condicions d'ús del Lloc web (denominades conjuntament el “Avís Legal”) que la Societat posa a la disposició dels usuaris.
L'accés i la utilització del Lloc web per l'usuari (el “Usuari”) suposa que aquest accepta íntegrament i s'obliga a complir per complet els termes i condicions recollits en el present Avís Legal, així com en la Política de Privadesa (https://edificibernabe.com/politica-de-privacidad/) i la Política de Cookies del Lloc web (https://edificibernabe.com/politica-de-cookies/). L'Usuari haurà de llegir atentament aquest Avís Legal cada vegada que accedeixi a aquest Lloc web, ja que pot ser modificat en endavant a qualsevol moment. Alguns aspectes d'aquest Lloc web, per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l'Usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

Condicions d'ús

L'Usuari es compromet a no usar el Lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme conducta alguna que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d'Inversions Roncary, S.L. o de tercers. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar acte algun a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix. Queda prohibit l'ús d'aquest Lloc web que tingui com a finalitat o produeixi com resultat la lesió de béns, drets o interessos d'Inversions Roncary, S.L. o de tercers. Queda igualment prohibit realitzar qualsevol ús d'aquest Lloc web que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics d'Inversions Roncary, S.L. o de tercers. S'informa a l'Usuari que en cas que incompleixi el contingut del present Avís Legal, de la Política de Privadesa o de qualssevol altres termes o condicions particulars recollits en el Lloc web, Inversions Roncary, S.L. es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al Lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta fi. Així mateix Inversions Roncary, S.L. es reserva la possibilitat de poder exercir tals mesures en el cas que sospiti raonablement que l'Usuari està vulnerant qualsevol dels termes i condicions recollits en el present Avís Legal. Finalment, posem en coneixement de l'Usuari que Inversions Roncary, S.L. es reserva la facultat de, a tot moment, decidir sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través del Lloc web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc web, incloent la disposició dels continguts del Lloc web, el dret sui generis sobre les bases de dades subjacents, el disseny gràfic i interfície d'usuari del Lloc web (look & feel), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font i objecte), així com els diferents elements que integren el Lloc web (textos, gràfics, fotografies, videos, enregistraments sonors, etc.) (els “Continguts”), corresponen a Inversions Roncary, S.L.. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Lloc web (marques i noms comercials) els mateixos són titularitat de la Societat o dels seus llicenciadors. L'ús del Lloc web per l'Usuari no suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Lloc web, els Continguts i/o els signes distintius d'Inversions Roncary, S.L.. A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, excepte en aquells supòsits en els quals estigui legalment permès o intervingui prèvia autorització d'Inversions Roncary, S.L., queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Lloc web, els seus Continguts i/o els signes distintius de la Societat.

Inversions Roncary, S.L. atorga, als Usuaris que hagin acceptat els termes i condicions una autorització per utilitzar el Lloc web, amb caràcter no exclusiu, per a un àmbit territorial mundial, durant el període màxim de vigència dels drets de propietat intel·lectual i industrial segons estableixi la normativa aplicable (excepte en cas que se suspengui el seu accés al Lloc web per causa justificada) i amb la finalitat que l'Usuari pugui utilitzar el Lloc web de conformitat amb el present document.

Modificacions

Inversions Roncary, S.L. amb la finalitat de millorar el Lloc web es reserva el dret de modificar, ampliar o suspendre temporalment, a qualsevol moment i sense prèvia notificació, la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis d'aquest Lloc web de forma unilateral. Inversions Roncary, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el Lloc web o a restringir i/o prohibir l'accés al Lloc web o a part d'ell, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el Lloc web del prestador.

Política d'enllaços (“Links”)

Establiment d'enllaços amb el Lloc web: Queda prohibit l'establiment d'enllaços amb destinació al Lloc web, tret que el mateix hagi estat prèviament autoritzat per Inversions Roncary, S.L.. En qualsevol cas, una vegada autoritzat l'enllaç per Inversions Roncary, S.L., el mateix haurà d'establir-se en els següents termes: • L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del Lloc web, no podent reproduir-la de cap manera.
• L'enllaç no podrà consistir en frames o marcs que permetin la visualització del Lloc web a través d'adreces d'Internet diferents a les del Lloc web o que de qualsevol altra forma mostrin conjuntament la informació del Lloc web amb la inclosa en altres pàgines web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els Usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi d'Inversions Roncary, S.L. o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la legislació vigent.
• No es realitzaran des de la pàgina web que introdueix l'enllaç (el “Lloc Enllaçant”) cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web i/o la Societat, les entitats que la integren, la qualitat dels seus serveis o sobre els seus empleats o clients.
• En cap cas l'autorització atorgada per Inversions Roncary, S.L. significa que:
(i) patrocini, col·labori, verifiqui o supervisi el contingut i/o els serveis que es presten a través del Lloc Enllaçant; ni (ii) que sigui responsable del contingut del Lloc Enllaçant.
• El Lloc Enllaçant no podrà utilitzar en el seu lloc web cap signe distintiu d'Inversions Roncary, S.L., excepte en els casos autoritzats per la llei o permesos expressament per la Societat.
• El Lloc Enllaçant haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas albergar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) indueixin o puguin induir en l'Usuari la falsa concepció que la Inversions Roncary, S.L. subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites del remitent; i (iii) resultin inadequats o no pertinents en relació amb l'activitat d'Inversions Roncary, S.L.. En el supòsit d'incompliment de qualsevol dels termes abans enunciats, Inversions Roncary, S.L. procedirà de forma immediata i sense prèvia notificació a la supressió de l'enllaç.

Comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que l'Usuari o qualsevol altre usuari d'Internet tingués coneixement que qualsevol classe d'informació o contingut del Lloc web o facilitat a través del mateix és il·lícit, lesiu de drets de tercers, contrari a l'establert en el present Avís Legal o, de qualsevol altra manera, nociu o contrari a la moral, usos i costums, podrà posar-se en contacte amb la Societat indicant els següents extrems:
• dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
• descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del contingut o informació així com l'adreça concreta en la qual es troba disponible;
• en el supòsit de violació de drets de tercers, tals com a propietat intel·lectual i industrial, haurà de facilitar-se les dades del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix haurà d'aportar el títol que acrediti la titularitat dels drets conculcats i, si escau, la representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant.
La recepció per part d'Inversions Roncary, S.L. de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant, quan això no resulti notori o evident. En tot cas, Inversions Roncary, S.L. es reserva el dret de suspendre o retirar els continguts que àdhuc no sent il·lícits resultin contraris a les normes establertes en aquest Avís Legal, sospesant en cada cas els béns jurídics en conflicte.

Responsabilitat de la Societat

L'Usuari ha de saber que les comunicacions a través de xarxes obertes estan exposades a una pluralitat d'amenaces que fan que no siguin segures. És responsabilitat de l'Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquestes amenaces i, entre elles, el tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, tals com a virus, troyanos, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors. Per a més informació pot acudir al seu proveïdor de serveis d'accés a Internet que podrà facilitar-li solucions adequades a les seves necessitats. Amb l'abast màxim permès per la legislació aplicable, la Societat no es responsabilitza dels danys i perjudicis causats a l'Usuari com a conseqüència de riscos inherents al mig empleat, ni dels ocasionats per les vulnerabilitats en els seus sistemes i eines.
Inversions Roncary, S.L. no garanteix tampoc la total seguretat dels seus sistemes i encara que té adoptades mesures de seguretat adequades, no pot descartar-se totalment l'existència de vulnerabilitats i, en conseqüència, l'Usuari ha de ser previngut en la interactuación amb el Lloc web. Inversions Roncary, S.L. únicament serà responsable dels danys causats per l'ús del Lloc web, quan aquests danys siguin directament causats per dol o negligència greu d'Inversions Roncary, S.L. i no hagués intervingut negligència per part de l'Usuari. En particular, Inversions Roncary, S.L. no serà responsable de:
• Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'Usuari per virus, cucs, troyanos o qualsevol altre element nociu.
• Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix. Referent a això, l'Usuari reconeix que l'accés al Lloc web requereix de serveis subministrats per tercers aliens al control d'Inversions Roncary, S.L. (a manera d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) la fiabilitat del qual, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Inversions Roncary, S.L., ni forma part de la seva responsabilitat garantir la disponibilitat del servei.
• De la informació de tercers en els casos en els quals actuï com a prestador de serveis d'intermediació en el sentit donat per la LSSI, excepte quan concorri coneixement efectiu i no s'hagi retirat la informació corresponent. La informació continguda en aquest Lloc web té el caràcter d'informació general.Inversions Roncary, S.L. realitza tots els esforços raonables per mantenir-la actualitzada i correcta, podent ocórrer inexactituds o errors ocasionals que Inversions Roncary, S.L. esmenaria al més aviat possible. Inversions Roncary, S.L. no assumeix responsabilitat alguna per qualssevol decisions basades en informació continguda en aquest Lloc web, que són de l'única responsabilitat de l'Usuari.

Protecció de dades

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l'ús del Lloc web es troben regulats en la Política de Privadesa. (https://edificibernabe.com/politica-de-privacidad/) L'Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d'aquest Lloc web sigui certa. A aquests efectes, l'Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real. L'Usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi a Inversions Roncary, S.L. o a tercers.

Cookies

S'informa a l'usuari que aquest Lloc web utilitza una tecnologia denominada “cookies” amb la finalitat de recaptar informació sobre l'ús del Lloc web. Els aspectes relatius a l'emmagatzematge de cookies dels Usuaris amb motiu de l'ús del Lloc web es troben regulats en la Política de Cookies. (https://edificibernabe.com/politica-de-cookies/)

Miscelanea

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. En cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà a la validesa de la resta de disposicions recollides en aquest Avís Legal. L'Usuari es compromet a fer un ús correcte d'aquest Lloc web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal, la Política de Privadesa i la Política de cookies així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser aplicable. L'Usuari respondrà enfront d'Inversions Roncary, S.L., les entitats del seu grup i enfront de tercers, de qualssevol danys o perjudicis que poguessin causar-se per incompliment d'aquestes obligacions.

Català